”Föreningslagen kräver ingen verksamhetsplan och budget men i de flesta föreningars stadgar står det att en verksamhetsplan skall godkännas på föreningens möte. … Då man gör upp en verksamhetsplan är det skäl att noggrant överväga vad som är möjligt att genomföra. Budgeten bestämmer inom vilka ekonomiska ramar det är möjligt att genomföra verksamheten. Det är också skäl att hålla föreningens målsättning i minnet. Det är styrelsen som gör ett förslag till verksamhetsplan och budget. Förslaget godkänns av föreningsmötet. Verksamhetsplanen kan göras på många olika sätt. Man kan skriva om målen i stora drag eller bara genom att räkna upp rubriker som franska streck. Den skall visa i vilken riktning föreningen strävar. Verksamhetsplanen får gärna vara kort, endast några sidor. Många föredrar en verksamhetsplan där varje verksamhetsgren presenteras med en vision och därefter en konkret förslag vad som skall uträttas under verksamhetsåret. Fördelen med denna typ av plan är att det är lätt att använda planen som grund när man skriver årsberättelsen. När verksamhetsplanen är gjord görs budgeten. Plan och budget bör hänga ihop. Också budgeten kan göras på olika nivåer, endast med klumpsummor för varje verksamhetsgren eller en mera detaljerad budget. …”
Citat Företagsresursen

Till förra årsstämman lämnade jag en motion där följande textavsnitt ingick:
”…Föreningsstämman fattar beslut om våra avgifter och då är det rimligt att vi medlemmar också får ett inflytande över hur dessa medel är tänkta att användas på både kort och lång sikt i form av en budget. Då en plan för den framtida verksamheten görs ska det också finnas en idé om hur denna plan ekonomiskt ska finansieras. …”

De flesta som begärde ordet vände sig mot förslaget och jag fann för gott att dra tillbaka det innan omröstningen.
Hela förslaget och styrelsen märkliga avstyrkan kan du läsa här.
Jag är inte ekonom så jag överlåter till dem som är det att bedöma relevansen i avstyrkan och om den överensstämmer med ekonomisk praxis.
Många företag och organisationer anser sig ofta vara helt unika medan de i ekonomiskt avseende nästa aldrig är det. Att använda standardmetoder för ekonomistyrning är till hjälp för alla. För de som ska använda metoden, det förenklar för revisorer och det ger oss medlemmar möjligheten att följa utvecklingen på ett klart sätt. Det har funnits perioder i Lagunens historia där inte ekonomin skötts som den borde. Även om den sköts bra nu är det ingen garanti för att så sker i framtiden. Andelshamnen kan med rätta liknas vid en bostadsrättsförening och jag kan inte tänka mig att någon seriös sådan som arbetar utan en verksamhetsplan och budget. Det finns dock exempel på undantag som det inte gått så bra för.

Ny motion

Till årsstämman avser jag att lämna in en ny motion på området. Eftersom jag i grunden inte är ekonom tar jag tacksamt emot hjälp så vi kan skriva den tillsammans. Om du känner dig manad så hör vänligen av dig till mig.