Båtplatsavgift baserat på andelar – Fördjupning

Varje medlem äger andelar i Andelshamnen som står i proportion till båtplatsens, eller båtplatsernas, storlek. (En medlem kan ha flera båtplatser). De första 17,5 kvadratmetrarna är värda två andelar var (Egentligen konstigt nog 1,9714!). 17,5 kvadratmeter motsvarar våra minsta platser på 7×2,5 m. För medlemmar som har mera än så tillkommer en andel per kvadratmeter utöver 34,5 andelar. Andelarnas värde ökar varje år. Man kan tycka att de som har en större båtplats ska betala mera och det ska vi utreda nu.

När föreningen bildads kan man anta att alla borde lägga en grundinsats för anläggningarna som inte direkt hade med båtplatsens storlek att göra. Tex för en klubbstugan mm. Därför kostaade de de första kvadratmetrarna mera. I dag gäller samma princip. För den som köper en båtplats är en viss del av köpesumman lika för alla och den bidrar till gemensamma investeringar. Att även en andelsavgift vilar på samma grund för båtplatsavgiften kan därmed anses var mera rättvist än om den baserades på kvadratmeter yta rakt av.

Förra året lade dåvarande styrelse en proposition, ”Areabaserad båtplatsavgift”, med följande förslag till specialparagraf i stadgarna.

”… Den areabaserade båtplatsavgiften bestäms av arrendeavgiften till Malmö kommun årsvis, dividerat med hamnens totala area av medlemmarnas båtplatser, multiplicerat med den nominella arean på den enskilda båtplatsen.”

Nominell area är lite enklare uttryckt båtplatsens yta i i kvadratmeter (avrundat neråt). Den baseras alltså på båtplatsers yta rakt av. Skillnaden blir dock rätt liten jämfört med om den baseras på andelar. Två exempel:

Båtplatsavgiften är ca 30 % av den totala avgiften för en 9×3 m båtplats som är den vanligaste dvs 1 000 kr.

Båtplatsavgiften är hela 50 % av den totala avgiften för en 9×3 m båtplats som är den vanligaste dvs 2 000 kr.

Mitt förslag medför en enkel ändring av stadgarnas § 11. Då blir allt som har med avgifter att göra samlat: i en paragraf.

Medlem ska betala en årsavgift och en båtplatsavgift. Påtplatsavgiften är lika med en andelsavgift multiplicerad med det antal andelar som medlemmen innehar. Årsavgiften och andelsavgiften bestäms föreningsstämman. Föreningsstämma eller extra föreningsstämma får även besluta om att en extra avgift ska tas ut av medlemmarna om så erfordras.

Nu ser paragra § 11 ut så här:

Utöver andelarna skall varje medlem erlägga en årlig avgift för täckande av driftskostnader, investeringar och administration, enligt hyresavtal mellan föreningen och medlemmen gällande en båtplats. Avgiftens storlek bestäms av föreningsstämman, dock högst till 1.000 kronor vid varje tidpunkt uppräknat med index på sätt som angivits i §9 rad 5. Föreningsstämman får på förslag även besluta att extra avgift skall tagas ut av medlemmarna om så skulle erforas.

Andelar torde även vara lättare att administrera än yta då andelar ingår i en bokföringspost (EGET KAPITAL OCH SKULDER/ Bundet eget kapital/ Medlemsinsatser )

Framför allt ska våra avgifter inte baseras på formler utan bestämmas på vår föreningsstämma!

Att direkt knyta visst specifikt kostnadsslag till visst inkomstslag eller visst specifikt inkomstslag till visst kostnadsslag anser jag vara helt felaktigt. Kommunens arrende ska inte särbehandlas i form av en speciell medlemsavgift. I en proposition 2021 skulle också specifikt 50 % av inkomsterna från husbilarna gå till en underhållsfond fastlåst i en specialparagraf i stadgarna. Vår totala ekonomi ska beaktas. Detta görs traditionellt i en verksamhetsplan och budget.