I Sveriges grundlag står ”All makt utgår från folket”. För en förening gäller ”All makt utgår från medlemmarna”. I en förening är det medlemmarna som utser styrelsen mm. Engagerar sig inte medlemmarna får de skylla sig själva om föreningen inte sköts som den borde. Att enbart klaga är därför inte meningsfullt. De flesta förtroendevalda (det heter faktiskt så) lägger ner sin själ i sitt uppdrag och det kan vara mycket otacksamt att ta på sig en roll i en styrelsen. Därför kan det vara svårt att få personer att ställa upp. Detsamma gäller för övrigt fritidspolitiker. Tänk på det när du klagar och försök vara lösningsorienterad.

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ och den bör du givetvis gå på. I vårt vårt fall är det två medlemsmöten efter varandra eftersom vi har två föreningar, Andelshamnen och Båtsällskapet. För att krångla till det heter det årsstämma respektive årsmöte men här kallar jag det årsstämman för enkelhets skull. Varför det är två föreningar kan du läsa om här.
Årsstämman är i november och den bör du givetvis gå på.. Du får reda på hur vi ligger till ekonomiskt, du har inflytande över vilken styrelse vi ska ha, får rösta om styrelsens förslag (propositioner) och våra egna förslag (motioner) mm. Under Övriga ärenden kan du ta upp annat du har på hjärtat. Dessutom brukar men få en pizzabit och kan lära känna såvål styrelsen som andra medlemmar. OBS! Motionerna ska vara inlämnade senast den sista augusti till kansliet.

ÅRSSTÄMMAN 2021

Den blev lite positiv men mest en trist historia. Positivt var att vi hade en god ekonomi och att vi fick in några nya kompetenta krafter i styrelsen. Sorgligt var att styrelsen kom med så dåligt genomtänkta förslag (propositioner) att fyra av fem antingen fick dras tillbaka eller blev nedröstade. Tiden borde kunna ha använts till något mera positivt. Det som borde varit den viktigaste punkten på dagordningen fanns över huvud taget inte med: Information om att Malmö kommun tänkte öka arrendet. Att hyran för den mark vi använder skulle höjas från ca 100 tusen kronor/år till något över en miljon. Det som fanns var en proposition
Areabaserad båtplatsavgift”.
Den var svår att läsa och innefattade saker som inte hörde dit. Om vi inte sa ja den skulle vi alla råka ut för en chockhöjning av våra avgifter med ca 2,623 kr + moms. Alla läser ju inte propositionerna som står i kallelsen och det gjordes heller ingen muntlig presentation av förslaget. Det fanns ingen möjlighet att ställa frågor.

Jag begärde ordet och talade mot förslaget. Det gavs inte mycket utrymme för pedagogik så många uppfattade det nog som jag var emot en avgift baserad på båtplatsens storlek. Så var inte fallet. Jag föreslog en mycket enklare lösning i form av en andelsavgift. Se nedan.

Lyckligtvis följde den nya styrelsen upp med ett bra informationsmöte. (Bra trots att det var digitalt.) Eftersom inte protokollet inte längre går att hitta på hemsidan har jag gjort ett utdrag som du kan läsa här och protokollet här.
Arrendet ska ökas enligt en trappa. 2023 blir det till exempel 235 kr (380-145) mera om det fördelas lika på alla. Det är en rätt stor skillnad mot 2,623 kr som det stod i propositionen.


På mötet togs den omdiskuterade frågan om elen också upp. Det mesta av ”debacklet” kring den beror nog på dålig information. Personligen anser jag att Ulf Löfgren i styrelsen kommit fram till en bra kompromiss med elmätare på kablarna. Detta sett i det tidsperspektiv som kan överskådas. En annan lösning kan det bli på nya bryggor.

ÅRSSTÄMMAN 2022

Båtplatsavgift baserad på andelar

Styrelsen proposition 2021 ”Areabaserad båtplatsavgift” hade följande förslag till ny paragraf i våra stadgar.


… Den areabaserade båtplatsavgiften bestäms av arrendeavgiften till Malmö kommun årsvis, dividerat med hamnens totala area av medlemmarnas båtplatser, multiplicerat med den nominella arean på den enskilda båtplatsen.

Jag föreslår en enklare lösning:


Båtplatsavgiften = Andelsavgift x så många andelar som du äger

Andelsavgiften kan vara noll, anpassad så att summan av intäkterna betalar arrendet, summan av intäkterna betalar arrendet + plus bidrag till en fond för investeringar (till nya bryggor) eller något helt annat som kan bli aktuellt i framtiden. Det är med andra ord en flexibel lösning som tar hänsyn till Lagunens totala ekonomi och behov nu och i framtiden. Framför allt ska våra avgifter inte baseras på formler. Inte för arrendet, inte för investering i nya bryggor etc. Vi ska själva bestämma våra avgifter på årsstämman! Mitt förslag är lättare att administrera och kräver en mycket liten föreändring av en befintlig paragraf (§11. ) som samlat beskriver våra avgifter:


Medlem ska betala en årssavgift och en båtplatsavgift. Påtplatsavgiften är lika med en andelsavgift multiplicerad med det antal andelar som medlemmen innehar. Årsavgiften och andelsavgiften bestäms föreningsstämman. Föreningsstämma eller extra föreningsstämma får även besluta om att en extra avgift ska tas ut av medlemmarna om så erfordras.


Här kan du fördjupa dig i frågan. Min motion finns under B här nedan.

Mina motioner

Dina motioner

En festkommitté har många båtklubbar. Varför inte be styrelsen bilda en sådan enligt stadgarnas ”Sektion med varaktighet över flera år” och där de som ska ingå väljs på Båtsällskapets årsmöte? (Kräver ingen motion.)

Om du vill stödja någon eller några av motionerna och vill skriva under så ra vänligen tag kontakt med mig så hittar vi en tid som passar dig. Fyll annars i formuläret nedan så kontaktar jag dig.

    OBS! Motionerna ska vara inlämnade senast den sista augusti till kansliet.