ÅRSSTÄMMAN 2022 – SE TILLBAKA

Synpunkter på styrelsens förslag och svar på motioner

Styrelsens förslag ”Areabaserad båtplatsavgift” som alternativ till mitt ”Andelsavgift

Styrelsens svar: De första meningarna är ju grunden för båda våra förslag. Resten är helt irrelevant.


Det går att sätta Andelsavgiften så att den motsvarar styrelsens förslag men på ett mycket enklare sätt. Mitt förslag är dock inte låst till detta. Se bara hur mycket enklare och begripligare stadgarna blir.

Räkneexempel för för år 2027 om ca 1 miljoner ska tas in för att täcka tex arrendekostnaden. För en 9×3 m plats blir alternativen lika. Ungefärligt.

Läs hela styrelsens proposition AH-P2 Areabaseraad båtplatsavgift
Här står felaktigt: Godkänner stämman inte AH-P2 … fördelas kommunens arrende lika på alla andelsägare.
Rätt: Godkänner stämman inte AH-P2 eller motionen AH-M4… fördelas kommunens arrende lika på alla andelsägare.

Läs hela min proposition AH-M4 Andelsavgift Borde hetat Båtplatsavgift baserad värde.
I popositionen AH-P3 Nya bryggor antyds bidrag till fond med En extra avgift (§11) ”baserad på andelar”, dvs en andelsavgift. Krångligt och tveksamt. Mitt förslag med Andelsavgift kan inkludera bidrag till fonden i önskad grad.
Mötet bör rösta för min motion AH-M4 vilket automatiskt innebär nej till propositionerna AH-P2 och AH-P6.

AH-P4 Förändring av beräkningsmodell för andelarnas maxvärde

Denna stadgeändring infördes redan på förra stämman så det behöver inte göras en gång till. Resten är ren information och bör gå snabbt. Rubriken är lika fel som då: Det minns inget max andelsvärde bara  ett precist andelsvärde  enligt en formel.
Läs propositionen

AH-P5 Trädgårdsmästare deltid per säsong

Detta tycker jag att vi medlemmar kan sköta själva. Det ger en känsla att det är vår hamn. Möjlighet att träffa nya kompisar. Så mycket jobb behöver det heller inte bli då vi bör gynna den biologiska mångfalden i vår miljö. Kan lätt organiseras som en sektion i BSLM (Jämför med gamla Hamn oc hus.) Lagunen ska vara mera än en Marina!
Läs propositionen

Att spela in ett digitalt möte är en grundfunktion i Google Meet och behöver inte strida mot GDPR eller kosta extra. Inspelning hamnar på Google Drive. Genom att logga in på vanligt sätt går det att titta på resultatet i efterhand. Behöver styrelsen hjälp hänvisas till min motion ”Arbetsgrupp för lagunens hemsida” som rätteligen borde heta ”Mediagruppen”.”
Det är styrelsen som bestämmer men intressant att höra medlemmarnas åsikter.
Läs hela min motion.

AH-M4 Landplatsavgift

Roligt att styrelsen uppskattade mitt förslag. Vill bara tillägga att om det ska fungera smidigt krävs också en annan ändring: Ersättning för att båten inte ligger i sjön kan bara utgå för två år om de är sammanhängande.

AH-M5 Verksamhetsplan och budget

Jag tror att varje medlem som bedriver ekonomisk verksamhet inser behovet av en budget. Styrelsen anser att en sådan inte behövs för att det ser lika ut år från år. Den absolut enklaste budget göra genom är att lägga in lägga in föregående års värden som budget. Hur svårt kan det vara?
Begrepp som strikt, absolut eller preliminär budget finns inte i detta samman hang. En budget är en budget och ett antagande om den ekonomiska framtiden som ska ge ett gott beslutsunderlag.
Läs hela min motion. (Utan bilaga.)

BSLM-P2 Flerplatsavgift i § 5

Styrelsens förslag:
Utöver den årliga medlemsavgiften till Båtsällskapet ska medlem som innehar mer än en båtplats, årligen till Båtsällskapet erlägga en Flerplatsavgift för varje innehavd båtplats, utöver den första. Flerplatsavgiftens storlek fastställs varje år till samma belopp som medlemsavgiften i Båtsällskapet.
Förenkling:
Medlem med båtplats eller båtplatser betalar en medlemsavgift för varje båtplats denne innehar. . (Efter mening ett.)

BSLM22-M2 Nya stadgar

Med hänsyn till att verksametsår ska bli kalenderår ändras förslaget enligt följande:
§6 Datum ändras till 1 januari till 31 december
§8.2 Datum ändras till 1 januari
§8.3 Datum ändras till april månad
Dessutom ska §3 lyda. Förenings säte är Malmö kommun
Med hänsyn till flerplatsavgift görs detta enkla tillägg efter första meningen i §4.5 Avgifter:
Andelsägare betalar en medlemsavgift för vare båtplats denne innehar.
——————————-
Jag har tittat på väldigt många båtklubbars stadgar och våra är de absolut sämsta. Det är mycket angeläget att en översyn kommer igång. Eftersom styrelsen inte har några invändningar i sak får förslaget gå till omröstning.
Läs hela min motion

Jag lämnat detta förslag som ett exempel på att det säkert finns många medlemmar som vill stötta klubben på olika sått med skilda kompetenser. En mediagrupp vore ett sådant. För att det engagemanget krävs nog en annan ledningsfilosofi. Mera av bottom up och mindre av top down. Ett sådant engagemang kan leda till att flera får kunskap om klubben. Hålla informationsträff för nya medlemmar, vara bryggvärdar och bidra till en än mera positiv ryktesspridning.
Vill tillägga att det i Kryssarklubben nu blir ett stadgekrav att hålla sin hemsida uppdaterad. (§19)
Läs hela min motion.

Jag konstaterar att vi inte fick någon redovisning av de 20 största kostnads- och intäktsposterna som efterlystes sist och som vi fått tidigare så länge jag kan minnas.
Vi har inte fått reda på styrelsens förslag till avgifter i förväg vilket är brukligt.

Väl mött den 24/11 kl 18.30 i Folkets hus!
Blankett för fullmakt En medlem på mötet kan företräda max tre frånvarande. Tänker du inte gå själv så låt någon annan rösta även för dig!

Slutord
Besluten i de första två frågorna tycker jag är extra viktiga för Lagunens framtid. De övriga tänker jag inte bry mig så mycket om. Inte säga mera än det som står här (om ingen annan gör det.) Mycket värdefull tid gick tyvärr sist åt för hänvisningar till Lag om ekonomisk förening ”hittan och dittan” pga att våra stadgar är så usla. I år hoppas jag på en bra saklig diskussion utan prestige i Facebookgruppen så att alla kan vara väl förberedda innan mötet. Helt enligt Runars önskemål och allt för Lagunens bästa.
Bättre en stämma i dur än i moll!